Algemene voorwaarden

HappyZenHeart is een evenementenorganisatie die gespecialiseerd is in het organiseren van lezingen, gespreksgroepen en workshops op het gebied van spiritualiteit, mindfulness en coaching.

Artikel 1 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
Een bestelling is definitief nadat HappyzenHeart de ontvangst van de bestelling door middel van een reserveringsbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door HappyZenHeart aangegeven wijze(n). Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw.

Artikel 2 Levering
HappyZenHeart levert de tickets digitaal per e- mail. De koper wordt geacht de ticket uit te printen of in zijn/ haar e- mail te bewaren en te tonen bij de ingang voor de start van het evenement. Per mobiel of tablet kan de tickets worden laten zien. Zonder uitgeprint of digitaal ticket is het niet mogelijk om de lezing, seminar of workshop bij te wonen. Indien de koper geen aankoop van een ticket op bovengenoemde wijze kan aantonen, dan wordt de toegang ontzegd en dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
HappyZenHeart is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door HappyZenHeart ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

Artikel 4 Garanties
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan HappyZenHeart (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator). Ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen HappyZenHeart en de koper.

Artikel 6 Privacy
HappyZenHeart zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken dan wel verkopen. Alleen met jouw toestemming gebruiken we eventueel je e-mail adres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties (nieuwsbrief). Als je hier niet langer prijs op stelt, bevat de nieuwsbrief een optie om je uit te schrijven. Al je persoonlijke gegevens worden over een beveiligde SSL verbinding gestuurd.

Artikel 7 Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 Identiteit van de ondernemer
Eigenaar: Geoffrey de Jong
E-mail: info(a)happyzenheart.nl
Website: www.geoffreydejong.nl

HappyZenHeart handelt alleen onder de naam HappyZenHeart en is in het bezit van de volgende geregistreerde domeinnamen: www.happyzenheart.nl , www.happyzenheart.com.
Vestigingsadres: Willem Buytewechstraat 147, 3024 XE Rotterdam, Nederland.

HappyZenHeart is geregistreerd in het Kamer van Koophandel register van Rotterdam onder KvK nummer: 55915469.

Alle rechten voorbehouden.

Powered by Khore by Showthemes